ระบบเดียวตอบทุกคำถาม!

  • ฐานข้อมูลเกษตรกร
  • ฐานข้อมูลนักส่งเสริม/ผู้จัดการชุมชน
  • ฐานข้อมูลผลผลิต มาตรฐานถึงรายแปลง
  • เข้าใจเกษตรกรมากขึ้นด้วยข้อมูล
  • เชื่อมต่อกับเกษตรกรและแบ่งปันความรู้ผ่านชุมชน
  • ส่งข่าวสาร การแจ้งเตือน ตรงสู่มือเกษตรกร
  • ให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

Did this answer your question?