ระบบเดียวตอบทุกคำถาม!

  • ฐานข้อมูลเกษตรกร

  • ฐานข้อมูลนักส่งเสริม/ผู้จัดการชุมชน

  • ฐานข้อมูลผลผลิต มาตรฐานถึงรายแปลง

  • เข้าใจเกษตรกรมากขึ้นด้วยข้อมูล

  • เชื่อมต่อกับเกษตรกรและแบ่งปันความรู้ผ่านชุมชน

  • ส่งข่าวสาร การแจ้งเตือน ตรงสู่มือเกษตรกร

  • ให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

Did this answer your question?