ค่าความเป็นกรดด่างในดินที่เรียกว่า ค่า pH (พีเอช) มีค่าตั้งแต่ 0-14 ซึ่งค่าที่สมดุลคือ 7
ต่ำกว่า 7 คือมีความเป็นกรด มากกว่า 7 คือมีความเป็นด่าง

โดยปกติแล้วค่ากรดด่างของดินที่เหมาะสมคือ 5.5 ถึง 7 แต่ก็มีพืชบางชนิดที่เติบโตได้ดีในช่วงความเป็นกรดด่างที่ต่างออกไป
ค่า pH นั้นเป็นตัวกำหนดกระบวนการทางเคมีในดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บอกถึงธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องรักษาสมดุลในดิน เพื่อให้มีธาตุอาหารในดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

เช่น

กรณีดินสภาพเป็นกรด

คือ ค่า pH ประมาณ 4.5-5.5 ก็จะมีธาตุพวก
🔴อลูมิเนียม

🔴แมงกานีส

🔴เหล็ก

 ละลายออกมามากเกินไปก็จะทำให้ใบไหม้ส่งผลร้ายกับพืชได้

กรณีดินสภาพเป็นด่าง

ดินที่มีสภาพด่างมากเกินไปเช่น ค่า pH 7.0-8.0 ก็จะดูด แคลเซียมเยอะทำให้เกิดอาการใบหนา เป็นต้น

🍀ค่า pH ที่เหมาะสมเพื่อให้พืชดูดซึมสารอาหารได้ดี จะอยู่ระหว่าง 6.0 – 7.0 หรือในสภาวะที่ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ 🍀

พืชต่างชนิดกันก็มีความต้องการสภาพดินที่ต่างกันไป
การปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมกับจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช และการเพิ่มผลผลิตอย่างเหมาะสม

Did this answer your question?